Публикувано на 30 януари 2019г.

Настоящият проект на покана се публикува с цел провеждане на пазарни консултации с всички участници на пазара и намиране на заинтересовани лица да доставят посочените в поканата лекарствени продукти. Консултациите по никакъв начин няма да водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице има правото да изпрати оферта за проявяване на интерес или становище по проекта на покана в срок до 01.02.2019 г. в деловодството на ЦСМП-София на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 129 или на електронна поща contacts@csmp-sofia.bg.
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, ще бъде публикувана на профила на купувача по настоящата преписка.

 

Публикувано на 05 февруари 2019г.

 

Публикувано на 11 февруари 2019г.

 
 

 

Публикувано на 18 февруари 2019г.

 
 

 

Публикувано на 07 март 2019г.

 

 

 

 

* Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД
** Банковите сметки се заличават на основание чл.72 от ДОПК