Обучението на парамедиците по Проект BG05M9OP001-1.021-0459-C01 “Oбучения на заети  лица в Центъра за спешна медицинска помощ – София“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е към своя край.

Предстои провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по професията „Парамедик III-та степен” – 03-06 юни 2019.

В момента тече усилена подготовка по учебно – тренировъчната практика, работата на терен и теоретична подготовка по съответните модули на учебната програма.