Публикувано на 11 декември 2018г.

Настоящият проект на документация се публикува с цел провеждане на пазарни консултации с всички участници на пазара, в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Консултациите по никакъв начин няма да водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице има правото да изпрати становище по проекта на документация в срок до 7 (седем) дни от публикуване на настоящото съобщение. Становищата се приемат в деловодството на ЦСМП-София на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 129 или на електронна поща contacts@csmp-sofia.bg.
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, ще бъде публикувана на профила на купувача по настоящата преписка

 

Публикувано на 06 февруари 2019г.

 

Публикувано на 25 март 2019г.

 

Публикувано на 03 април 2019г.

Пликовете „Предлагани ценови параметри“ по открита процедура за обществена поръчка с предмет “Изработка и доставка на ваучери за храна”, открита с Решение № РД-07-3 / 04.02.2019 г. на директора на ЦСМП-София, ще бъдат отворени на дата 09.04.2019 г. от 10:00 ч. в централата на Център за спешна медицинска помощ – София, намираща се на адрес гр. София, бул. В. Левски № 129. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Публикувано на 09 април 2019г.

 

Публикувано на 18 април 2019г.

Публичният жребий ще се проведе на дата 23.04.2019 г. от 09:00 ч. в централата на Център за спешна медицинска помощ – София, намираща се на адрес гр. София 1202, бул. “В. Левски” № 129.

 

Публикувано на 24 април 2019г.

 

Публикувано на 07 юни 2019г.

 

* Заличена информация на основание Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.
** Банковите сметки се заличават на основание чл.72 от ДОПК.
*** Заличени търговски обекти и адреси на основание чл.26, ал.6 от ЗОП.