Публикувано на 29 януари 2018 г.

Настоящият проект на документация се публикува с цел провеждане на пазарни консултации с всички участници на пазара, в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Консултациите по никакъв начин няма да водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице има правото да изпрати становище по проекта на документация в срок до 7 (седем) дни от публикуване на настоящото съобщение. Становищата се приемат в деловодството на ЦСМП-София на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 129 или на електронна поща contacts@csmp-sofia.bg.
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, ще бъде публикувана на профила на купувача по настоящата преписка.

 

Побликувано на 22 март 2018 г.

Повече информация относно електронния ЕЕДОП може да получите на Портала за обществени поръчки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки (АОП):
– методическо указание изх. № МУ-4 / 02.03.2018 г. на изпълнителния директор на АОП – http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf ;
– разделът въпроси и отговори – http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL ;
– видеоклип от АОП – http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm ;
– другите страници от портала – www.aop.bg

Горепосочените линкове са към електронната страница, поддържана от АОП – възложителят няма контрол върху тях.