Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за сградата на Център за спешна медицинска помощ София, намираща се на адрес гр. София 1784,бул. „Васил Левски“ 129 за срок от 12 /дванадесет/ месеца