Номер на поръчката в АОП: 00173-2014-0002

Процедура: Договаряне

* Забележка: Документи за обявяване на процедурата и сключване на договор

не са публикувани на интернет-страницата на ЦСМП Софийска област

 

Публикувано на 07 март 2017 г.