11На 24 април 2018 г. в Център за спешна медицинска помощ-София започна обучението на първата група служители, които ще продобият професионална квалификация „Парамедик“ 3-та степен. Обучението се провежда в разкрития към ЦСМП Център за професионално обучение с ръководител д-р Мария Пеева. Обучението ще бъде финансирано със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) по проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети лица в Център за спешна медицинска помощ – София“ и ще обхване 100 служителя на ЦСМП-София, които в момента работят като водачи на санитарни автомобили. Поради значителния брой желаещи, включените в обучението лица са преминали процедура на подбор.

Продължителността на проекта, който е на стойност 198 000.00 лева с ДДС, е 17 месеца. Обучението се провежда в съответствие с утвърденото Държавно образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията „Парамедик“. Обучението на всеки от включените в проекта лица за придобиване на професионална квалификация „Парамедик“ 3-та степен ще е 960 часа и ще приключи с полагане на изпит.

ЦСМП София изказва благодарност за оказаната от страна на ръководството на НЦОКССМП подкрепа за изпълнение на проекта и остава с надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество.

20180424_08143820180424_081645
20180424_082316
20180424_081338