plakat CPO final

ЦСМП София стартира изпълнение на проект „Обучения за заети лица в ЦСМП София”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“
ПРОЦЕДУРА: Обучения за заети лица.
Продължителността на проекта е 17 месеца и е на стойност 198 000.00 лева, от които 168 300 лв. европейско и 29 700 лв. национално съфинансиране. Датата на стартиране е 01.03.2018 г., датата на приключване – 30.06.2019 г.
Обучението е в съответствие с утвърдените Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ III степен. Обучението на всеки от включените в проекта лица за придобиване на професионална квалификация „Парамедик“ ще е 960 часа и ще приключи с полагане на изпит и придобиване на Свидетелство за професионална квалификация.
ЦСМП София изказва благодарност за оказаната от страна на ръководството на НЦОКССМП подкрепа при разработването на проекта и остава с надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество.
На 24.04.2018 г. в учебната зала на спешния център, ръководителят на ЦПО към ЦСМП София откри обучението с представяне на кратка информация за целта, изпълнението и очакваните резултати по проекта и пожела успешно представяне както на обучаващите се, така и на преподавателите.

 

Публикувано на 30 май 2018 г.

Първият модул от задължителната професионална подготовка на учебната програма за придобиване на професионална квалификация „Парамедик“ III степен за заети в ЦСМП София лица приключи успешно с полагане на тест.

20180424_08143820180424_081645
20180424_082316
20180424_081338