Публикувано на 18 юли 2018 г.

Настоящият проект на документация се публикува с цел провеждане на пазарни консултации с всички участници на пазара, в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Консултациите по никакъв начин няма да водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице има правото да изпрати становище по проекта на документация в срок до 7 (седем) дни от публикуване на настоящото съобщение. Становищата се приемат в деловодството на ЦСМП-София на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 129 или на електронна поща contacts@csmp-sofia.bg.
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, ще бъде публикувана на профила на купувача по настоящата преписка.

(Забележка: В първоначално публикувания файл е допусната техническа грешка при въвеждане на цените за ГТП и пътна помощ. Грешката е заличена и е публикуван единствено и само коригиран файл, за да се избегне объркване.)

 

Публикувано на 20 септември 2018 г.

(В съответствие със ЗЗЛД не се публикуват лични данни)

 

За ваше улеснение възложителят предоставя този образец за еЕЕДОП, НО Е ВАЖНО УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ РЪКОВОДЯТ НЕ ОТ НЕГО, А ОТ ПУБЛИКУВАНИТЕ ОБЯВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ.

 

Публикувано на 26 октомври 2018 г.
Пликовете „Предлагани ценови параметри“ по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка и ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП – София”, открита с Решение № 6590 / 17.09.2018  г. на директора на ЦСМП-София, ще бъдат отворени на дата 01.11.2018 г. от 10:00 ч. в централата на Център за спешна медицинска помощ – София, намираща се на адрес гр. София, бул. “В. Левски” № 129. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Публикувано на 05 ноември 2018 г.

 

Публикувано на 17 декември 2018 г.