Изпитите на останалите участници по Проект № BG05M9OP001-1.021-0459-C01 “Обучение на заети  лица в Център за спешна медицинска помощ – София“ се проведоха на 3 – 6 юни 2019 г. в присъствие на представители на синдикалните организации.

След положените по време на обучението усилия, участниците в проекта демонстрираха придобитите теоретични знания и практически умения, необходими за упражняване на професията „парамедик”.

Фактът, че курсистите са служители на ЦСМП – София и участват ежедневно в дейността на медицинските екипи е изключително преимущество за обучението по професията „парамедик”, възможност за разбиране и систематизиране на знанията, натрупвани в годините, както и придобиване на много нови умения.

Благодарение на европейското финансиране, ЦСМП – София подготви и сертифицира 100 свои служители по една престижна и необходима професия, навлизаща и развиваща се в нашата страна.

Предстои връчването на свидетелствата за професионална квалификация на новозавършилите обучението парамедици.