Успешно приключи обучението на първата група парамедици по Проект № BG05M9OP001-1.021-0459-C01 “Обучение на заети  лица в Центъра за спешна медицинска помощ-София“

Организацията и провеждането на изпитите (29, 30, 31 октомври и 1 ноември) се извършиха при спазване разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение  – чл. 33, ал. 3 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 за обучениe, проведенo по рамковa Програмa Б за придобиване на професионална квалификация по професия „парамедик” трета степен,  специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.

На изпита присъстваха представители на КНСБ и КТ „Подкрепа”.

Държавният изпит по теория на професия „Парамедик” – трета степен бе писмена разработка по изпитна тема върху учебното съдържание от задължителната професионална подготовка.

Държавният изпит по практика бе изпълнение на индивидуално практическо задание за оценяване на практическите знания и умения.  Служителите демонстрираха придобитите знания и умения за асистиране в спешната помощ при използване на високотехнологичен манекен и апарат за кардио-пулмонална ресуситация „Корпулс”.

Всички курсисти положиха успешно държавните изпити. Предстои връчването на свидетелствата.