Публикувано на 07 септември 2018 г.

Настоящият проект на документация се публикува с цел провеждане на пазарни консултации с всички участници на пазара, в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Консултациите по никакъв начин няма да водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице има правото да изпрати становище по проекта на документация в срок до 7 (седем) дни от публикуване на настоящото съобщение. Становищата се приемат в деловодството на ЦСМП-София на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 129 или на електронна поща contacts@csmp-sofia.bg.
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, ще бъде публикувана на профила на купувача по настоящата преписка.

 

Публикувано на 11 октомври 2018 г.

 

Публикувано на 14 ноември 2018 г.

 

Публикувано на 03 декември 2018 г.

Пликовете „Предлагани ценови параметри“ по обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП – София”, открита с Решение № 7182/11.10.2018 г. на директора на ЦСМП-София, ще бъдат отворени на дата 07.12.2018 г. от 09:00 ч. в централата на ЦСМП-София, находяща се в гр. София, бул. Васил Левски 129. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Публикувано на 10 декември 2018 г.

 

Публикувано на 09 януари 2019 г.

 

Публикувано на 06 март 2019 г.

 

Публикувано на 10 май 2019 г.

 

* Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД
** Банковите сметки се заличават на основание чл.72 от ДОПК