Публикувано на 29 октомври 2018г.

 

Настоящият проект на обява се публикува с цел провеждане на пазарни консултации с всички участници на пазара, в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Консултациите по никакъв начин няма да водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице има правото да изпрати становище по проекта на документация в срок до 30.10.2018 г. Становищата се приемат в деловодството на ЦСМП-София на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 129 или на електронна поща contacts@csmp-sofia.bg.
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, ще бъде публикувана на профила на купувача по настоящата преписка.

 

 

Публикувано на 31 октомври 2018г.

 

Публикувано на 9 ноември 2018г.

 

Публикувано на 15 ноември 2018г.

 

Публикувано на 22 ноември 2018г.

 

Публикувано на 13 декември 2018г.