Публикувано на 23 юли 2018 г.

Настоящият проект на документация се публикува с цел провеждане на пазарни консултации с всички участници на пазара, в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Консултациите по никакъв начин няма да водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
Всяко заинтересовано лице има правото да изпрати становище по проекта на документация в срок до 7 (седем) дни от публикуване на настоящото съобщение. Становищата се приемат в деловодството на ЦСМП-София на адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 129 или на електронна поща contacts@csmp-sofia.bg.
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, ще бъде публикувана на профила на купувача по настоящата преписка.

 

Публикувано на 11 октомври 2018 г.

 

Публикувано на 12 октомври 2018 г.

 

Публикувано на 20 ноември 2018 г.

 

Публикувано на 30 ноември 2018 г.

Пликовете „Предлагани ценови параметри“ по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – София” по девет обособени позиции, открита с Решение № 7097 / 09.10.2018 г. на директора на ЦСМП-София, ще бъдат отворени на дата 05.12.2018 г. от 09:00 ч. в централата на ЦСМП-София, находяща се в гр. София, бул. Васил Левски 129. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

 

Публикувано на 18 декември 2018 г.

 

Публикувано на 20 декември 2018 г.

 

Публикувано на 23 януари 2019 г.

* Заличена информация на основание чл.2 ЗЗЛД.

** Банковите сметки са заличени на основание чл. 72 ДОПК.